Zasady przetwarzania danych osobowych

Niniejsze zasady ochrony danych osobowych regulują kwestię użytkowania i ochrony wszelkich danych osobowych, przez firmędecoDoma, s.r.o. z siedzibą Bohdalecká 1490/25, Praha 10 - Michle, kod pocztowy 101 00, REGON 242 65 403 (deDoma) , a które są przekazywane firmie deDoma w drodze użytkowania niniejszej strony internetowej. deDoma zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Jeśli poprosimy Państwa o udzielenie określonych informacji, na podstawie których możecie Państwo być zidentyfikowani podczas korzystania z niniejszych stron internetowych, zapewniamy Państwa, że informacje te zostaną użyte tylko zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych. deDoma może od czasu do czasu zmienić niniejsze zasady aktualizując stronę. Powinniście Państwo czasami sprawdzić tę stronę i upewnić się, że ewentualne zmiany Państwu odpowiadają. Zasady te obowiązują od 12. 1. 2018.

Administratorem danych jest firma decoDoma, s.r.o. Z siedzibą Bohdalecká 1490/25, Praha 10 - Michle, kod pocztowy 101 00, REGON 242 65 403, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sygnatura C 198898.

Udostępniając swoje dane osobowe, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i administrację danych osobowych, których cel i warunki użytkowania zostały określone poniżej. Wszystkie Państwa dane osobowe, które od Państwa otrzymamy, będą gromadzone, zapisane i użyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim zgodnie z ustawą Dz. U. 2016 r. poz. 922. U., o ochronie danych osobowych, (dalej jako "Ustawa"), a następnie zgodnie z właściwymi zapisami Kodeksu cywilnego, jak również właściwymi normami Unii Europejskiej.

Dane osobowe to informacje, na podstawie których możecie Państwo zostać zidentyfikowani jako żyjąca istota, na podstawie samych informacji jako takich, bądź razem z innymi informacjami, które prawdopodobnie posiadamy.

 


 

CO GROMADZIMY

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące Państwa dane:

a) Informacje, których udzielicie nam Państwo za pośrednictwem dostępu oraz wypełniając formularz na stronach www.dedoma.pl (dalej jako "Strony internetowe")

b) Jeśli skontaktujecie się Państwo z nami, możemy przechowywać adnotację dotyczącą tej korespondencji.

c) Szczegółowe informacje dotyczące Państwa wizyt na stronach internetowych oraz źródeł, z którymi się Państwo połączyliście.

Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody, by Państwa dane były używane zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych, prosimy nie udostępniać nam za pośrednictwem stron internetowych Państwa danych osobowych.

 


 

PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Informacje, o które Państwa prosimy, mogą zawierać:

a) Imię/Nazwisko

b) Adres stałego miejsca zamieszkania, miasto, kod pocztowy/adres do korespondencji

c) Adres e-mail

d) Numer telefonu komórkowego, numer telefonu służbowego

e) Hasło dla celów komunikacji

f) Sposób płatności, dane dotyczące rachunku bankowego

g) Pozostałe informacje związane z Państwa identyfikacją

h) Informacje podane w dowolnym polu "wolny tekst" na stronach internetowych (tzn. puste miejsca, w których możecie Państwo dowolnie wpisywać komentarze)

Lista ta nie jest wyczerpująca i może być aktualizowana.​

 


 

GDZIE ZAPISUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe, które pozyskaliśmy za pośrednictwem stron internetowych, wprowadzane są do jednego lub więcej systemów informatycznych. Zapisane są w nim i użytkowane w celu (na przykład) przetwarzania Państwa zapytania o informację w taki sposób, abyście Państwo otrzymali właściwą odpowiedź oraz informacje o naszych produktach, w celu zawarcia umowy (przyjęcie i rozpatrzenie Państwa zamówienia na produkty).

Państwa dane osobowe mogą być przechowywane na naszych zabezpieczonych serwerach w naszych systemach informatycznych na terenie Republiki Czeskiej. Wraz z udostępnieniem danych osobowych wyrażacie Państwo zgodę na przeniesienie, zapisanie lub przetworzenie ich. Celem zapewnienia bezpiecznego przetwarzania Państwa danych zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych, stosujemy w tym celu wszelkie niezbędne środki.

Tym samym wyrażacie Państwo zgodę, by udostępnione przez Państwa dane osobowe były systematycznie zarządzane w sposób automatyczny, przy zastosowaniu automatycznych oraz wszelkich innych narzędzi systemu informatycznego.

 


 

KDO CZEGO SŁUŻĄ POZYSKANE INFORMACJE

a) W celu zapewnienia jak najbardziej efektywnego sposobu prezentacji treści naszych stron internetowych dla Państwa

b) W celu zapewnienia realizacji umowy

c) W celu prowadzenia wewnętrznych raportów

d) Udzielenie informacji, produktu lub usługi zgodnie z Państwa zapytaniem, lub udzielenie takich informacji i usług w przypadku których zakładamy, że mogłyby Państwa interesować, z uwzględnieniem obiegu materiałów marketingowych przy użyciu adresu e-mail, który nam Państwo udostępniliście.

e) Okresowy kontakt z Państwem w celu badania rynku

f) Przesyłanie materiałów w formie marketingu bezpośredniego w formie elektronicznej (mailem lub SMSem) o produktach i usługach (tylko wtedy, gdy będziemy posiadać właściwą zgodę z Państwa strony)

g) Informacja o zmianach naszych usług

 


 

MARKETING BEZPOŚREDNI

W przypadku każdego pliku Państwa informacji osobowych na stronach internetowych wzajemnie potwierdzimy sobie, czy Państwa dane mogą być zastosowane w celach marketingu bezpośredniego. Jednocześnie poprosimy Państwa o wyrażenie zgody na jego wysyłanie, lub umożliwimy Państwu odmowę.

Jeśli jesteście Państwo naszym klientem i w przeszłości zamawialiście Państwo już u nas, możemy przesyłać Państwu oferty na adres pocztowy oraz e-mail mając podstawę prawną, tzw. uzasadniony interes. Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać naszych ofert, prosimy o zgłoszenie tego faktu pod numerem telefonu 22 307 39 95. Możecie Państwo wykreślić się z subskrypcji nowości stosując link z dowolnego newslettera.

Jeśli zarejestrujecie się Państwo do subskrypcji nowości lub założycie konto klienta, nawet jeśli nie złożyliście Państwo zamówienia, możemy stosować marketing bezpośredni tylko wtedy, jeśli wyrazicie Państwo na to zgodę.

Będziemy się z Państwem kontaktować drogą elektroniczną (e-mailem) lub telefonicznie w przedmiocie informacji, o które Państwo prosicie oraz w przedmiocie informacji o podobnym charakterze, który pojawił się w Państwa zapytaniu lub był przedmiotem Państwa poprzednich zakupów u nas, ewentualnie wyślemy Państwu nasz papierowy katalog z ofertą towarów. Jeśli nie życzycie sobie Państwo, abyśmy w taki sposób wykorzystali Państwa dane, możecie Państwo na formularzu, na którym gromadzimy Państwa dane osobowe, zaznaczyć odpowiednie pole.

 


 

OKRES ADMINISTRACJI DANYCH

Państwa dane osobowe, które przetwarzamy w związku z umową sprzedaży, będą przetwarzane przez okres trwania praw i obowiązków wynikających z umowy (na przykład okres reklamacji), następnie przez okres niezbędny dla celów archiwizacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (10 kolejnych lat, jak wynika na przykład z ustawy o księgowości, VAT itp.)

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, będziemy przetwarzać maksymalnie do momentu wycofania Państwa zgody na cel przetwarzania.

 


 

BEZPIECZEŃSTWO

Zobowiązujemy się zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych. W celu uniknięcia nieuprawnionego dostępu do danych lub ich nieuprawnionego upublicznienia wprowadziliśmy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i menadżerskie procedury ochrony i zabezpieczenia informacji, które gromadzimy. Tym samym wyrażacie Państwo zgodę, by dane, które udostępniacie nam, były zarządzane systematycznie oraz przy użyciu środków automatycznych. Wszelkie informacje, które nam Państwo udostępnicie, będą zapisane na naszych zabezpieczonych serwerach.

 


 

UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH

Państwa dane osobowe możemy udostępnić innym firmom, które angażujemy dla wsparcia naszych działań, na przykład firmom zapewniającym transport i doręczenie zakupionych przez Państwa produktów, firmom badającym rynek, usługodawcą IT, hostingu i utrzymania, firmom, które świadczą dla nas usługi podmiotu przetwarzającego dane osobowe, z którymi mamy zawartą odpowiednią umowę, (to nie jest ostateczna lista). Państwa dane osobowe możemy również przekazać podmiotom, dla których wyrazicie Państwo zgodę na przekazanie Państwa danych.

Możemy również przekazać Państwa dane osobowe stronom trzecim, jeśli naszym obowiązkiem jest udzielić lub przekazać Państwa dane w celu spełnienia obowiązków ustawowych.

 


 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Poniżej informujemy o prawach, które Państwu przysługują zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, konkretnie zaś o:

a) Prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie żądania wypisu
Chodzi o wypis danych, które posiadamy na Państwa temat, tzn. prawo dostępu. Wypis sporządzimy w formacie, na miarę naszych możliwości. Nie przysługuje Państwu prawo żądania wypisu w żądanym przez Państwa formacie. Wyjątek, kiedy nie możemy sporządzić wypisu, stanowią przypadki dotyczące dokumentów, których upublicznienie może stanowić zagrożenie praw i wolności innych osób. Chodzi o dane osobowe innych osób, ochronę tajemnicy handlowej oraz własności intelektualnej, itp.

b) Prawo do zmiany danych osobowych
Jeśli stwierdzicie Państwo, że dane, które posiadamy są nieprecyzyjne, nieaktualne lub niepełne, prosimy zwrócić się do nas o ich zmianę lub uzupełnienie.

c) Prawo do usunięcia (tzw. "prawo do bycia zapomnianym")
Wykreślenie musimy zastosować w przypadkach, w których przechowywalibyśmy dane osobowe ponad ustalony okres czasu lub w przypadku wygaśnięcia podstawy prawne. Wykreślenia zgodnie z ustawą nie możemy zastosować w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych wykonywane jest z tytułu Realizacji umowy lub Obowiązku wymaganego przepisami prawa.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
Powyższe dotyczy uzasadnionego interesu. Do ograniczenia przetwarzania danych osobowych dojdzie w przypadku sprzeciwu, zaś ograniczenie będzie trwać przez okres rozpatrywania sprzeciwu.

e) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn dotyczących konkretnej sytuacji klienta
Sprzeciw można złożyć w sytuacji, gdy przetwarzanie danych ma miejsce na podstawie uzasadnionego interesu. Sprzeciw wobec przesyłania informacji handlowych zawsze będzie uznany.

f) Prawo do przenoszenia danych
Wypis w formacie umożliwiającym przeniesienie możecie Państwo zażądać w sytuacji przetwarzania danych w oparciu o tytuł prawny - realizacja umowy oraz zgoda. Możecie Państwo zażądać wypisu tylko tych danych, które Państwo przekazaliście nam, a które ewidencjonujemy w formie elektronicznej, nie przysługuje Państwo prawo żądania formatu.

g) Prawo odwołania zgody w dowolnym momencie
Powyższe jest możliwe w sytuacji, gdy przetwarzanie ma miejsce na podstawie zgody. Jeśli udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych i wycofacie ją Państwo, przetwarzanie danych zostanie zakończone.

g) Prawo sprzeciwu na automatyczne decydowanie
Nie realizujemy przetwarzania danych w oparciu o automatyczne decydowanie.

h) Prawo złożenia skargi wobec przetwarzania swoich danych osobowych w Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  uodo.gov.pl.
W przypadku, gdy nie rozpatrzymy Państwa prośby w terminie 1 miesiąca, możecie Państwo złożyć skargę w Urzędzie ds. ochrony danych osobowych.

Jeśli podejrzewacie Państwo lub stwierdzicie, że my lub upoważnione przez nas osoby trzecie przetwarzają Państwa dane osobowe w sprzeczności z ochroną Państwa prywatnego lub osobistego życia, lub w sprzeczności z właściwymi przepisami prawa, przede wszystkim jeśli Państwa dane osobowe są niedokładne pod kątem celu ich przetwarzania, możecie Państwo poprosić nas o ich uzupełnienie, skorygowanie, blokadę lub likwidację Państwa danych osobowych. Zgodę możecie Państwo wycofać pisząc na sklep@dedoma.pl, ewentualnie telefonicznie pod numerem 22 307 39 95. Wycofanie Państwa zgody nie dotyczy legalności przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed wycofaniem zgody.

 


 

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych interesujących stron. Jeśli użyjecie Państwo takiego linku i opuścicie Państwo nasze strony, należy mieć na uwadze, że nie posiadamy żadnej kontroli nad innymi stronami. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, których udzielicie Państwo odwiedzając takie strony, nie są one objęte niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych. Należy zachować ostrożność i znaleźć oświadczenie o ochronie danych osobowych, które obowiązuje dla danych stron internetowych.

 


 

CZY STRONY INTERNETOWE WYKORZYSTUJĄ PLIKI COOKIES I CO TE PLIKI ZAWIERAJĄ?

Mamy możliwość gromadzenia informacji o plikach cookies na końcowym urządzeniu użytkownika jak również innych podobnych technologiach, jak lokalne przechowalnie danych przeglądarki lub pomoc.

Cookie to mały plik tekstowy, który przeglądarka zapisuje na końcowym urządzeniu użytkownika. Pliki cookie często zawierają anonimowy, unikatowy identyfikator, który umożliwia określanie i liczenie przeglądarek, które odwiedzają nasze strony. Cookie umożliwiają nam również pozyskiwanie informacji o tym, w jaki sposób i kiedy są użytkowane usługi, na przykład z której strony użytkownik dotarł do naszych usług, kiedy i co użytkownik strony przegląda na naszych stronach, jaką przeglądarkę stosuje, jaką ma rozdzielczość ekranu, system operacyjny, adres IP terminalu użytkownika oraz numer seryjny. Pliki cookie umożliwiają również użytkownikowi nie wprowadzać za każdym razem loginu, hasła i danych personalnych.

Cookie nie poruszają się samodzielnie w sieci, lecz jedynie na terminalu użytkownika w połączeniu ze stroną internetową, która zaczyta użytkownik. Pliki cookie może później czytać i stosować tylko ten serwer, który je pobrał. Cookie oraz podobne technologie nie szkodzą terminalowi użytkownika lub jego plikom, nie mogą również być stosowane w celu uruchomienia programów lub zawirusowania.

Użytkownicy nie mogą być identyfikować tylko przy pomocy cookies lub innych technologii, zaś nasze strony internetowe nie mogą znać na przykład adresu e-mail użytkownika, jeśli go nam nie podał. W odniesieniu do przepisów dotyczących ochrony prywatności oraz zasad ochrony danych osobowych w przypadku każdej z usług informacje otrzymane za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii mogą być połączone z ewentualnymi innymi informacjami pozyskanymi od użytkownika w inny sposób.

Dlaczego korzystamy z plików cookies?

Cookies oraz podobne technologie są stosowane w celu analizy oraz dalszego rozwoju naszych usług, tak, abyśmy mogli świadczyć coraz lepsze usługi dla naszych użytkowników. Cookies oraz podobne technologie stosujemy również w celu weryfikacji liczby odwiedzających oraz w celu statystycznego monitoringu dla celów pomiaru skuteczności reklamy. Na przykład w przypadku maili o charakterze marketingowym oraz ulotek możemy zweryfikować, które informacje zostały otwarte oraz na ich podstawie śledzić np. ruch ze sklepu internetowego. W celu udoskonalenia lepszego poziomu wykorzystania naszych stron prowadzimy krótkoterminowe badania, w których możemy zapisywać dane dotyczące ruchu myszy użytkownika oraz wizyt na specyficznych stronach.

 


 

Masz pytania lub komentarze?

Jeżeli masz pytania lub chcesz udzielić komentarza, zkontaktuj się z naszym operatorem za pośrednictwem działu obsługi klienta 22 307 39 95 lub wyślij zapytanie na adres: sklep@dedoma.pl. Chętnie pomożemy!

Newsletter
Nowości i akcje
na Twój e-mail

Szczegóły odnośnie przetwarzania danych osobowych znajda Państwo tutaj.

Gwarancja bezpiecznych zakupów
Jesteśmy certyfikowanym sklepem i przestrzegamy zasady bezpiecznych zakupów.
24 865
punktów
odbioru
oraz wiele korzyści
wygodnego zakupu