Regulamin sklepu

PODSTAWOWE INFORMACJE

decoDoma, s.r.o.
Bohdalecká 1490/25
101 00 Praha 10
Republika Czeska
(siedziba firmy)

REGON: 242 65 403
NIP: CZ242 65 403
IBAN: PL39 1750 0009 0000 0000 3841 6243
SWIFT: RCBWPLPWXXX
Bank Pekao SA Polsko

Spółka jest zarejestrowana przez Sąd Miejski w Pradze oddział C 198898
KRS – CZ Krajowy rejestr sądowy

Osoba odpowiedzialna:
Lenka Cvejnová, MBA

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem deDoma.pl prowadzonego przez firmę deDoma Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bohdalecka 1490/25, 101 00 Praha 10, Republika Czeska, NIP: CZ242 65 403, REGON: 242 65 403, wpisaną do rejestru podmiotów gospodarczych, prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze oddział C 198898, na podstawie obowiązujących norm prawnych Republiki Czeskiej, w szczególności postanowień Kodeksu Cywilnego Dz. U. Nr 89/2012 i określa zasady składania zamówień i zawierania umów kupna przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 
1.2. Przepisy stanowiące odstępstwo od warunków mogą być negocjowane w umowie sprzedaży. Odmienne ustalenia w umowie mają pierwszeństwo przed
warunkami handlu.
 
Użyte w Regulaminie pojęcia:
Umowa konsumencka to umowa kupna, umowa o dzieło, ewentualnie inne umowy, jeżeli stronami w umowie są po jednej stronie konsument, a po drugiej stronie dostawca.
 
Sprzedającym jest osoba, która przy zawieraniu i wypełnianiu umowy działa w ramach handlowej lub innej działalności gospodarczej. Jest to przedsiębiorca,
który wprost lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza kupującemu towary lub realizuje usługi.
 
Klientem naszego sklepu internetowego jest kupujący. Ze względu na obowiązujące prawodawstwo rozróżnia się kupującego, który jest konsumentem i kupującego, który konsumentem nie jest.
 
Kupujący konsument lub tylko konsument to osoba, która przy zawieraniu i realizacji umowy nie działa w ramach swojej handlowej lub innej działalności gospodarczej. To osoba fizyczna, która kupuje towary lub korzysta z usług w innym celu niż handlowanie tymi towarami lub usługami.
Kupujący, który nie jest konsumentem (zwany dalej “kupującym niekonsumentem “) to osoba, która przy zawieraniu i realizacji umowy działa w ramach swojej handlowej lub innej działalności gospodarczej i która kupuje towary lub korzysta z usług w celu handlu tymi towarami lub usługami.
 
2.ZAMAWIANIE TOWARÓW I USŁUG
 
2.1. Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego www.dedoma.pl są wiążące. Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że zapoznał się i zgadza się z niniejszym regulaminem, jak również z zasadami reklamacji.
 
2.2. Podczas zamawiania klient powinien wybrać produkty, prawidłowo wypełnić formularz zamówienia (podać wszystkie dane zalecane i wymagane w formularzu) i wysłać zamówienie.
 
2.3. Jeśli kupującym jest konsument, propozycją do zawarcia umowy kupna jest zamieszczenie przez sprzedającego towaru oferowanego na stronach sklepu, umowa kupna zostaje zawarta wysłaniem zamówienia przez kupującego – konsumenta i przyjęcia zamówienia przez dostawcę. Przyjęcie zamówienia dostawca potwierdza bezzwłocznie kupującemu wysłaniem Emaila potwierdzającego na podany kontakt mailowy, to potwierdzenie nie wpływa na zawarcie umowy. Zawartą umowę (wraz z ustaloną ceną) można zmienić lub anulować tylko na podstawie wzajemnego uzgodnienia stron lub na podstawie uzasadnień prawnych.
 
2.4. Jeśli kupującym nie jest konsument, propozycją do zawarcia umowy kupna jest wysłanie zamówienia towaru przez kupującego, a sama umowa kupna jest zawierana w chwili dostarczenia kupującemu wiążącej zgody sprzedającego z jego propozycją.
 
2.5. Miejscem dostarczenia towaru jest adres podany przez kupującego w formularzu rejestracyjnym.
 
2.6. Informacje o poszczególnych krokach prowadzących do zawarcia umowy są opisane w niniejszym regulaminie warunków kupna. Kupujący ma przed wysłaniem własnego zamówienia możliwość kontroli i jego poprawienia. Przed potwierdzeniem zamówienia kupujący jest zawsze informowany o całkowitej i ostatecznej cenie do zapłaty.
 
2.7. Każde zamówienie można anulować do czasu potwierdzenia wysyłki telefonicznie, bądź e-mailem bez podania przyczyny. Wystarczy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i opis zamawianego produktu czy usługi.
 
2.8. Umowa jest zawierana w języku polskim, jeśli nie istnieją ku temu przeciwności po stronie sprzedającego lub kupującego, można umowę zawrzeć i w innym języku zrozumiałym dla obu stron.
Kupujący, dokonując wiążącego zamówienia, potwierdza, że akceptuje Regulamin sklepu, aby otrzymać towar oferowany przez sprzedającego. Relacje między kupującym i sprzedającym regulują postanowienia Regulaminu, które są wiążące dla obu stron.
Oferujemy Państwu możliwość zakupu prosto z domu, gdzie mogą Państwo kupować non stop. Zamawiać można w prosty sposób i wygodnie za pomocą zakupowego koszyka, telefonu, e-maila, czy pisemnie na nasz adres.
Zobowiązujemy się do dostarczania naszym odbiorcom wyłącznie towaru wolnego od wad i zgodnego ze specyfikacją, czy właściwościami typowymi dla danego rodzaju produktów spełniającymi podane normy, przepisy i rozporządzenia obowiązujące na terenie Republiki Czeskiej, a także prawidłowo wyposażone w instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, jeżeli jest to właściwe dla danego rodzaju produktów.
Warunkiem do rozpoczęcia obowiązywania naszego elektronicznego zamówienia jest uzupełnienie wszystkich wymaganych danych i formalności podanych w formularzu zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach, zwłaszcza w przypadkach zamówień na szczególnie wysokie kwoty, kupujący powinien pokryć finansową kaucję lub pokryć cenę zakupu przed wysłaniem towaru. Za szczególnie wysoką kwotę uważane jest zamówienie towarów o wartości powyżej 2500 PLN. Sprzedający w takich przypadkach wymaga potwierdzenia zamówienia przez kupującego, najlepiej osobiście lub telefonicznie. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, w przypadku, gdy w ciągu czasu, który upłynął od zamówienia towaru, doszło do wyraźnej zmiany kursu walutowego albo do zmiany ceny lub dostarczanego asortymentu ze strony dostawcy, sprzedający ma prawo za porozumieniem się z kupującym zamówienie zmodyfikować lub od niego jednostronnie z natychmiastową ważnością odstąpić. Do tych samych uprawnień zastrzegamy sobie prawo również w przypadku, gdy producent przestanie dostarczać zamówiony produkt lub wprowadzi na rynek nową wersję produktu, ewentualnie w wyraźny sposób zmieni cenę produktu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy kupna przy powtórnym nieodebraniu przesyłki po stronie kupującego. Przed odstąpieniem od umowy sprzedający zawsze powinien poinformować klienta o tym fakcie.
 
3. CENA TOWARU
 
3.1. Ceny są ważne w czasie zamówienia i są ostateczne, tj. wraz z VAT, ew. wszystkimi pozostałymi podatkami i opłatami, które konsument musi zapłacić, aby otrzymać towar. Kupujący ma możliwość przed złożeniem zamówienia zapoznać się z informacjami, na jak długo obowiązuje oferta lub cena.
 
4. SPOSÓB PŁATNOŚCI
 
Za pobraniem (gotówką przy odbieraniu produktu)
za towar zapłacą Państwo dopiero podczas jego dostarczenia przez kuriera z firmy transportowej.
 
5. ZWROT TOWARU I ROZWIĄZANIE UMOWY
 
5.1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru, zgodnie z postanowieniem § 1829 pkt. 1. Kodeksu Cywilnego Termin odstąpienia od umowy może zostać przedłużony do 30 dni, na podstawie wzajemnego uzgodnienia obu stron przekazanego telefonicznie lub emailem.
 
5.2. Jeżeli konsument tak zdecyduje, musi decyzję o odstąpieniu od umowy dostarczyć do sprzedawcy nie później niż 30 dni od odbioru towaru. Zalecamy tak zrobić najlepiej w formie pisemnej, która zapewni weryfikowalność wykonanego aktu prawnego, w którym umowa zostanie anulowana.
 
5.3. Konsument jest zobowiązany do zwrócenia sprzedawcy nieuszkodzonego towaru bez śladów używania lub zużycia, najlepiej w oryginalnym opakowaniu i z wszystkimi akcesoriami na adres: deDoma, FROGMAN s.r.o., ID: 242 65 403, Stawowa 91, 43-400 Cieszyn. Po otrzymaniu zwróconych towarów sprzedający zwróci kupującemu odpowiednią kwotę uprzednio uzgodnionym sposobem, najpóźniej do 14 dni od wyrażenia decyzji kupującego (od dotarcia odstąpienia od umowy).
 
5.4. Przy niespełnieniu tych warunków sprzedawca może żądać rekompensaty od konsumenta za zmniejszenie wartości zwróconych towarów. W przypadku niedotrzymania terminu odstąpienia od umowy jest takie odstąpienie od umowy nieważne i konsumentowi nie przysługują żadne prawa do zwrotu towaru.
 
Konsument nie może odstąpić od umowy kupna w następujących przypadkach:
 
na zapewnienie usług, jeżeli ich realizacja rozpoczęła się za zgodą kupującego przed upływem 14 dni od otrzymania uprawnień
na dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnie od woli sprzedawcy
na dostawę towarów dostosowanych na życzenie kupującego, również towarów podlegających szybkiemu zniszczeniu, zepsuciu lub zużyciu
na dostawę gazet, periodyków i czasopism
składających się z gry lub loterii
 
Sprzeczność z umową kupna
 
W przypadku, gdy rzecz po otrzymaniu przez kupującego nie jest zgodna z umową (zwaną dalej "sprzeczność z umową kupna"), kupujący konsument ma prawo, aby sprzedający bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki, wprowadził rzecz w stan zgodny z umową kupna, zgodnie z wymaganiami kupującego konsumenta, poprzez wymianę lub naprawę; chyba że taka procedura nie jest możliwa, wtedy kupujący konsument może żądać rozsądnego rabatu od ceny rzeczy lub odstąpić od umowy. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli kupujący konsument przed przejęciem rzeczy wiedział o sprzeczności z umową kupna lub sprzeczność z umową kupna sam spowodował. Sprzeczność z umową kupna, która wejdzie w życie w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia rzeczy uważana jest za sprzeczność istniejącą podczas jej przejęcia, jeśli to nie sprzeciwia się z charakterem rzeczy, albo jeżeli nie zostanie udowodnione inaczej. Sprzeczność z umową kupna w szczególności oznacza, że sprzedana rzecz nie spełnia deklarowanej jakości i właściwości, opisywanych przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela, lub na podstawie reklamy, lub jakości i właściwości dla rzeczy tego rodzaju typowych, że nie spełnia wymagań prawnych przepisów, nie jest w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze, ani nie odpowiada celowi, który sprzedawca dla użycia rzeczy stwierdza lub do którego się rzeczy zwykle używa.
 
6. OPAKOWANIE I DOSTAWA
 
6.1. Zamówiony towar przyślemy Państwu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt przesyłki może być w wyjątkowych przypadkach zróżnicowany według wagi zamówionego towaru lub rozmiaru przesyłki. Nie doliczamy kosztów opakowania.
 
6.2. W przypadku nieodebrania przesyłki przez kupującego sprzedający zastrzega sobie prawo do podwyższenia ostatecznej ceny zamówienia o kolejną opłatę za dostawę przy ponownym wysłaniu zamówienia.
 
7. TERMIN DOSTAWY
 
Termin dostawy trwa zwykle 2 - 3 dni robocze, jeżeli towar znajduje się w naszym magazynie lub 5 - 8 dni roboczych, jeśli znajduje się w magazynie u dostawcy. W przypadku, gdy towaru z naszej oferty nie ma w magazynie, będzie on wyraźnie oznaczony dopiskiem "brak w magazynie", bądź „wyprzedane“, "niedostępne" – takiego towaru nie da się włożyć do koszyka ani zamówić. Do każdego towaru podajemy termin dostawy wraz z danymi o dostępności na magazynie.
 
Odebranie towaru
 
Kupujący, który nie jest konsumentem, ma obowiązek zamówiony towar odebrać i skontrolować stan opakowania oraz to, czy przesyłka nie wykazuje wyraźnych oznak uszkodzenia. W przypadku zaobserwowania uszkodzeń należy spisać protokół z doręczycielem. Jeżeli klient stwierdzi uszkodzenia lub inne nieprawidłowości już po odebraniu przesyłki, powinien niezwłocznie skontaktować się z kierownikiem sklepu.
Jeżeli kupującym jest konsument, polecamy również postępować według wyżej wymienionych kroków, zapobiegnie to ewentualnym komplikacjom. Jeżeli jednak kupujący konsument opisanej procedury nie wykona, ma wciąż prawo do złożenia reklamacji.
 
8. REKLAMACJE I GWARANCJA
 
8.1. Możliwe reklamacje rozpatrujemy dla Państwa satysfakcji na podstawie wzajemnej zgody i wg obowiązujących norm prawnych. Kupujący zobowiązany jest skontrolować towar po jego odbiorze w celu wykrycia możliwych wad lub uszkodzeń. Możliwe wady kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.
 
8.2. Wszystkie towary objęte są prawną gwarancją 24 miesięcy, o ile sprzedawca nie wyznaczył inaczej. Gwarancja obejmuje tylko wady produkcyjne.
 
Gwarancja nie ma zastosowania do:
 
a) uszkodzeń powstałych na skutek codziennego użytkowania
 
b) niewłaściwego użycia produktu
 
c) nieprawidłowego przechowywania
 
8.3. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru towaru przez klienta, i ewentualnie przedłuża się on o okres, w którym towar znajduje się w naprawie gwarancyjnej. Jeżeli odbędzie się wymiana towaru, rozpoczyna się nowy okres gwarancyjny o długości 24 miesięcy.
 
8.4. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym pojawi się wada, kupujący, w zależności od charakteru tej wady, przy skorzystaniu z gwarancji ma następujące prawa:
jeśli wada jest usuwalna, ma prawo do darmowego, właściwego i wczesnego usunięcia wad, wymiany wadliwego towaru, jeżeli nie jest to ze względu na charakter wady nieproporcjonalne i jeżeli taka procedura nie jest możliwa, prawo do rozsądnego rabatu od ceny zakupu lub prawo do odstąpienia od umowy kupna,
w przypadku nieusuwalnej wady uniemożliwiającej właściwe korzystanie z towaru, do wymiany wadliwego towaru lub prawo do odstąpienia od umowy kupna,
w przypadku usuwalnych wad występujących w większych ilościach lub wielokrotnie i uniemożliwiających właściwe korzystanie z towarów, prawo do wymiany wadliwego towaru lub do odstąpienia od umowy kupna,
w przypadku nieusuwalnych wad, które umożliwiają właściwe korzystanie z rzeczy i nie wymagają wymiany rzeczy, ma prawo do rozsądnego rabatu na cenie zakupu lub prawo odstąpić od umowy kupna.
 
8.5. Postępowanie w przypadku reklamacji:
 
8.5.1. W razie otrzymania nieodpowiedniego towaru i skorzystanie z możliwości odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni trzeba:
towar z powrotem zapakować, najlepiej do oryginialnego opakowania, o ile to możliwe
do przesyłki włożyć również formularz reklamacyjny – nie trzeba podawać powodu zwrotu, ale trzeba wpisać numer konta bankowego, gdzie mają być wysłane pieniądze za towar
ważne podanie numeru telefonu, żeby było możliwe się skontakotwać w razie problemów podczas rozpatrywania rekalamcji
wysłać towar z powrotem pod adres deDoma, deDoma, FROGMAN s.r.o., ID: 242 65 403, Stawowa 91, 43-400 Cieszyn
wysłać jako przesyłkę zwykłą lub poleconą – nie wysyłać przesyłki za pobraniem!
 
8.5.2. W razie zwrotu produktu uszkodzonego podczas użytkowania, produktu wadliwego lub towaru otrzymanego niezgodnie z zamówieniem trzeba:
 
cały produkt albo uszkodzoną część odpowiednio zapakować
do przesyłki włożyć wypełniony formularz reklamacyjny, gdzie trzeba podać powód zwrotu i oczekiwany sposób rozwiązania reklamacji
ważne jest podanie numeru telefonu, żeby było możliwe się skontakotwać w razie problemów podczas rozpatrywania rekalamcji
wysłać towar z powrotem pod adres deDoma, FROGMAN s.r.o., ID: 242 65 403, Stawowa 91, 43-400 Cieszyn
wysłać jako przesyłkę zwykłą lub poleconą – nie wysyłać przesyłki za pobraniem!
 
Reklamacje rozwiązujemy w najkrótszym możliwym czasie, jednak najdłużej do 30 dni od przyjęcia przesyłki do magazynu.
 
W razie niepewności, proszę dzwonić pod numer 22 307 39 95 lub pisać na e-mail sklep@dedoma.pl
 
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
9.1. Poprzez złożenie zamówienia lub zalogowania się do gry (w formie pisemnej, telefonicznie, e-mailem lub za pośrednictwem stron internetowych) zgodnie z obowiązującym prawem w Republice Czeskiej, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101/2000 z późniejszymi dodatkami i przepisami, kupujący zgadza się na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych w bazie danych firmy deDoma, Ltd. z siedzibą w Pradze
 
10 - Michle, Bohdalecká 1490/25, kod pocztowy 101 00, REGON 242 65 403, jako administratora danych osobowych na okres 10 lat, aż do momentu pisemnego oświadczenia kupującego nie zgadzającego się z tym przetwarzaniem na podstawie § 11 a 12 ustawy, i § 21 ustawy, do zablokowania lub usunięcia danych osobowych.
 
9.2. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, łącznie z innymi ustawowymi prawami do tych danych. Dane osobowe mogą być na pisemne żądanie klientów usunięte z naszej bazy danych. Dane osobowe klienta są w pełni zabezpieczone przed nadużyciami. Indywidualne umowy, po ich zamknięciu są przez kierownika archiwizowane w formie elektronicznej i są dostępne tylko dla kierownika sklepu.
 
9.3. Dane osobowe klienta dostawca może przekazać do dalszego przetwarzania w niezbędnym minimum w celu realizacji dostawy towarów. Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych ( w formacie: imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu) dla innych administartorów w celu oferowania własnych towarów i usług.
 
9.4. Dane osobowe klienta dostawca może przekazać do dalszego przetwarzania w niezbędnym minimum w celu realizacji dostawy towarów. Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych ( w formacie: imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu) dla innych administartorów w celu oferowania własnych towarów i usług.
 
10. KOŃCOWE POSTANOWIENIA
 
10.1. Warunki handlowe mają zastosowanie, jak podano na stronie internetowej sprzedawcy, w momencie wysłania elektronicznego zamówienia przez kupującego.
 
10.2. Regulamin sklepu i reklamacyjny wejdą w życie w dniu 14.02.2015. Zmiany regulaminu sklepu i reklamacyjnego są zastrzeżone. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez exclusive essential export s.r.o., w postaci adresu e-mail, w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu.
 

 

V Hradci Králové dnia 13.02.2015

 

Formularz odstąpienie od umowy kupna w terminie 30 dni od zakupu

 

Masz pytania lub komentarze?
Jeśli masz pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami na naszej infolinii 22 307 39 95 lub na adres: sklep@dedoma.pl. Możemy pomóc!

Możemy pomóc!
Wolisz złożyć zamówienie telefonicznie? Prosimy o kontakt na naszej linii obsługi klienta
22 307 39 95. Do dyspozycji jest też koszyk na naszym e-sklepie, lub można zamówić pisząc na adres: sklep@dedoma.pl. Dziękujemy za wsparcie!

 

Newsletter
Nowości i akcje
na Twój e-mail

Szczegóły odnośnie przetwarzania danych osobowych znajda Państwo tutaj.

Gwarancja bezpiecznych zakupów
Jesteśmy certyfikowanym sklepem i przestrzegamy zasady bezpiecznych zakupów.
24 865
punktów
odbioru
oraz wiele korzyści
wygodnego zakupu